Regulamin przedszkola

Regulamin Społecznego Przedszkola „Kolorowe Listki”

§ 1
Postanowienia ogólne

1.1. Społeczne Przedszkole „Kolorowe Listki” powołane zostało przez rodziców, pedagogów i przyjaciół pedagogiki waldorfskiej, skupionych w Towarzystwie Edukacyjnym im. Rudolfa Steinera, pragnących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju.

1.2. Organem prowadzącym Społeczne Przedszkole ”Kolorowe Listki” jest Towarzystwo Edukacyjne im. R. Steinera w Poznaniu.

§ 2
Cele i zadania Społecznego Przedszkola „Kolorowe Listki”

2.1. Cele i zadania przedszkola określa autorski program wychowawczy Społecznego Przedszkola „Kolorowe Listki” sformułowany przez Radę Pedagogiczną.

§ 3
Funkcjonowanie i organizacja pracy

3.1. Rekrutacja

a) Rekrutacja rozpoczyna się „Dniem Otwartym” w pierwszym kwartale roku, na którym zostają przedstawione zasady przyjmowania dzieci i zasady funkcjonowania przedszkola.

b) 
Rodzice składają karty zgłoszeniowe do dnia 20 marca.

c)
W kolejnych dniach odbywają się rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami.

d) 
Ostatniego dnia marca zostaje ogłoszona, ustalona przez Radę Pedagogiczną, lista dzieci przyjętych do Społecznego Przedszkola „Kolorowe Listki” oraz ostateczny termin uiszczenia opłaty wpisowej.

e)
Odbywa się obowiązkowe zebranie z rodzicami nowo przyjętych dzieci w czasie którego zostaną zakończone wszystkie czynności prawne związane z rekrutacją.

f)
Umowy o opiekę i nauczanie dziecka przedszkolnego podpisywane są na okres jednego roku i odnawiane corocznie do dnia 31 maja.

g) 
Kolejność składania kart zgłoszeniowych nie ma znaczenia w procesie rekrutacji.

h) 
Pierwszeństwo w przyjęciu mają te dzieci, których rodzeństwo uczęszcza, bądź już uczęszczało do przedszkola „Kolorowe Listki” oraz dzieci pracowników przedszkola.

i) 
W przypadku ograniczonej liczby miejsc w grupie, pierwszeństwo przyjęcia ma rodzeństwo dziecka aktualnie uczęszczającego do tej grupy.

3.2. Rodzice decydujący się na zapisanie swojego dziecka do Społecznego Przedszkola „Kolorowe Listki” podpisują Umowę o opiekę i nauczanie dziecka przedszkolnego. Wyrażają tym samym zgodę na wybrany przez Radę Pedagogiczną sposób pracy i na stosowane metody wychowawcze oraz sposób żywienia dzieci.

3.3. Dni wolne i ferie proponowane są przez Radę Pedagogiczną w konsultacji z Radą Rodziców i przedstawiane do zaakceptowania Organowi Prowadzącemu, w pierwszym tygodniu kwietnia.

a) W czasie ferii zimowych przedszkole jest czynne, praca odbywa się w systemie dyżurowym. Zapisy na dyżur rozpoczynają się na 3 tygodnie przed rozpoczęciem ferii. Tydzień przed feriami lista zostaje zamknięta. Rodzice dzieci którzy nie korzystają z dyżuru mogą odliczyć koszt wyżywienia za ten okres.

b) W czasie wakacji Przedszkole pracuje 1 miesiąc. Zapisy na dyżur wakacyjny odbywają się od 1 do 15 czerwca.

3.4. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30– 17.00

3.5. Uiszczanie płatności za opiekę:

a) Płatność czesnego następuje do 7-go każdego miesiąca, (decyduje data wpływu). W przypadku zwłoki naliczane będą odsetki w wysokości 14 % w stosunku rocznym, za każdy dzień opóźnienia.

b) Rodzic ma prawo złożyć podanie o 50% zniżkę czesnego dla drugiego i każdego kolejnego
dziecka uczęszczającego równocześnie z rodzeństwem w danym roku szkolnym do przedszkola. Jeżeli procent rodzeństw będzie większy niż 15% to wysokość zniżki będzie ustalona wg kondycji budżetu jednak nie większe niż 75% czesnego.

c) Pracownicy Przedszkola „Kolorowe Listki” posiadają 50% zniżkę czesnego na każde dziecko (bez możliwości złożenia podania o 50% zniżkę dla rodzeństw).

d) Wysokość jednorazowego wpisowego za każde dziecko wynosi 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt i jest bezzwrotne.

e) Rodzicom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za dni nieobecności dziecka w przedszkolu wyłącznie w przypadku ich wcześniejszego zgłoszenia drogą elektroniczną na adres przedszkole@kolorowelistki.pl lub w formie pisemnej u Dyrektora przedszkola. Jeżeli nieobecność jest zgłoszona do godziny 12.00 zwrot stawki żywieniowej przysługuje od drugiego dnia nieobecności. Jeżeli nieobecność jest zgłoszona po godzinie 12.00 zwrot stawki przysługuje od 3 dnia nieobecności.

f) Zarząd informuje rodziców o zmianie wysokości czesnego na przyszły rok w nieprzekraczalnym terminie do 15-go kwietnia.

g) W przypadku spóźnienia przy odbiorze dziecka z przedszkola na rodziców zostaje nałożona opłata za dodatkową opiekę w wysokości 50 zł. Przez spóźnienie rozumie się opuszczenie budynku przedszkola po godzinie 17.00. Opłatę za dodatkową opiekę należy uiścić w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania wezwania na rachunek bankowy Towarzystwa.

h) Wszelkie opłaty wynikające z podpisania Umowy o opiekę, należy wnosić na konto Towarzystwa Edukacyjnego im. Rudolfa Steinera, w Banku BNP Paribas, o numerze 89 1750 0012 0000 0000 4084 7917

§ 4
Prawa i obowiązki przedszkolanki

4.1. Prawa i obowiązki przedszkolanki określa szczegółowo Statut Społecznego Przedszkola „Kolorowe Listki”, zaś warunki wynagradzania określa Umowa o pracę i Regulamin Wynagrodzeń Przedszkola.

§ 5
Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

5.1. Rodzice (opiekunowie) mają prawo członkostwa w Towarzystwie Edukacyjnym im. R. Steinera, zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Towarzystwa.

5.2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do wybierania spośród siebie przedstawicieli do Rady Rodziców.

5.3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do wyrażania uwag z poszanowaniem godności dziecka i dorosłych.

5.4. Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych):

a) wspieranie Przedszkola w jego działaniach oraz wykonywanie różnego rodzaju prac na rzecz Przedszkola, szczególnie w czasie kiermaszu i w okresie wakacyjnym oraz podczas prac remontowo porządkowych (szczególnie uczestniczenie w spotkaniach z przedszkolankami oraz świętach i uroczystościach organizowanych w Przedszkolu),

b) przestrzeganie ustalonego rytmu dnia, tygodnia i roku w Przedszkolu,

c) punktualne przyprowadzanie dziecka, najpóźniej o 9:00 i odbieranie dziecka z przedszkola nie później niż o 17.00,

d) osobiste lub telefoniczne informowanie wychowawczyni o nieobecności dziecka,

e) sumienne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań (opieka nad dziećmi w czasie wyjazdów, pomoc w organizowaniu świąt przedszkolnych, prowadzenie kroniki, terminowe uiszczanie opłat za Przedszkole itp.).

5.5. W czasie obecności rodziców w Przedszkolu dziecko przechodzi pod ich opiekę.

5.6. W wypadku, gdy rodzice nie wywiązują się z obowiązków, na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora lub Rady Rodziców, Organ Prowadzący ma prawo nie przedłużyć z rodzicami umowy.

5.7.
Rodzic może w szczególnych przypadkach losowych zwrócić się z prośbą do Zarządu o tym czasową zniżkę na czesne, którą odpracuje poprzez czyn społeczny na rzecz przedszkola.

§ 6
Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin niniejszy obowiązuje rodziców, przedszkolanki i innych pracowników Przedszkola. Jego celem jest określenie głównych ram funkcjonowania Społecznego Przedszkola „Kolorowe listki”.

6.2. Zmian Regulaminu dokonuje Rada Pedagogiczna po jego zaopiniowaniu przez pozostałe organy.